Ngày 29 tháng 3 năm 2021, các nhà chức trách Hà Lan đã chính thức đưa ra bộ quy tắc thẩm tra và thực thi theo quy định mới, theo đó OR và các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu hợp tác hơn nữa để hoàn thành việc kiểm tra cần thiết.

Tổng quan về Cơ quan thẩm tra và thực thi theo quy định

Cơ quan Thẩm tra và Thực thi Quy định tập trung vào các quyết định liên quan đến việc tuân thủ và xem xét liệu hành động có được yêu cầu theo luật hoặc quy định tương ứng hay không. Theo đó, các hành động có thể bao gồm gửi thư chỉ ra các bước khắc phục cần thực hiện, thực thi các hình phạt, nộp các cáo buộc thông qua hệ thống tòa án và đóng cửa các hoạt động không tuân thủ.

Khác với những năm trước, các nhà chức trách Hà Lan sẽ không chỉ so sánh dữ liệu hải quan với dữ liệu thương mại của các công ty và yêu cầu họ cung cấp các tài liệu đủ điều kiện liên quan. Thay vào đó, các công ty sẽ có nghĩa vụ cung cấp tất cả hồ sơ thương mại cho các chất mà họ kiểm tra tại chỗ trong bất kỳ năm nhất định nào.

Lưu ý: Tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu sang khu vực Châu Âu vui lòng tuân thủ tiêu chuẩn sử dụng số lượng hồ sơ đăng ký và giám sát chặt chẽ hệ thống quản lý bên nhập khẩu.